วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนมหิธรวิทยา จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
ผู้ประเมิน นายเมธี ชัยมาโย
ปีที่ประเมิน 2550
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ ใช้กรอบแนวคิดการประเมิน CIPP Model มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนมหิธรวิทยาด้านบริบท (2) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนมหิธรวิทยาด้านปัจจัย (3) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนมหิธรวิทยาด้านกระบวนการ (4) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนมหิธรวิทยาด้านผลผลิต
ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ คณะครูโรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 17 คน นักเรียนโรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 258 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 258 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ การประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมายเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยวิธีอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) เครื่องมือวัดลักษณะนิสัยรักการอ่านใช้แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ จำนวน 3 ชุด นำผลการทดสอบไปเทียบกับตารางทีปกติ การสร้างเครื่องมือผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประเมินโครงการ สร้างเครื่องมือ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประเมินและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยดัชนี IOC IOA
ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบท คณะครูโรงเรียนมหิธรวิทยา เห็นว่า โครงการมีความสอดคล้องกับ นโยบาย ความต้องการจำเป็นของครู ผู้ปกครอง โรงเรียน มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง หากโครงการดำเนินประสบผลสำเร็จจะเกิดผลดีต่อสังคม ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า คณะครูโรงเรียนมหิธรวิทยา เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ คณะครูโรงเรียนมหิธรวิทยา เห็นว่า โรงเรียนมีแผนงาน แนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางาน ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
4.1 การวัดลักษณะนิสัยรักการอ่าน ด้านความสนใจใฝ่รู้ ผลการประเมินในระดับ ดี
4.2 การวัดลักษณะนิสัยรักการอ่าน ด้านความสม่ำในการอ่าน ผลการประเมินในระดับ ดี
4.3 การวัดลักษณะนิสัยรักการอ่าน ด้านเจตคติต่อการอ่าน ผลการประเมินในระดับ ดี
4.4 การวัดพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน ผลการประเมิน ในระดับ ดี
4.5 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผลการประเมินในระดับ มาก
ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนมหิธรวิทยา อยู่ในระดับ ดี